การเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

ทุกวันนี้ ความนิยมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศยังคงมีอยู่ และยังเป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพที่มั่นคงและ มีรายได้ดี รวมทั้งตลาดงานในประเทศไทยยังต้องการผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อต่างประเทศสูงขึ้น อย่างมาก ดังนั้นก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทใด ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลต่อชีวิตการงานในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง นั้น ควรได้พิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างระเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ความพร้อมด้านการศึกษา การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติควรมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง หรือปานกลาง สถาบันการศึกษาทุกระดับยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น จะพิจารณารับนักศึกษา โดยดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 และสำหรับระดับปริญญาโท นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยประมาณ 2.50 – 3.00 ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของในต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ การที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น สถาบันการศึกษาทุกระดับ จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากผล TOFEL หรือ IELTS นักศึกษาที่ตั้งใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของภาษา แนวความคิดที่ว่าอยู่ ๆ ไปก็จะใช้ได้เองนั้น คงจะไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าภาษา อังกฤษเชิงวิชาการนั้น จะมีความแตกต่างจากรูปแบบของภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนทางเลือกในการเตรียมตัว ด้านภาษานั้น ก็คงมีเพียงแค่ […]

Read more

เหตุผลมากมายที่ควรตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ

การไปเรียนต่อต่างประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากล มีคุณภาพชีวิต อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ท่านจะได้รับขณะอยู่ต่างประเทศ คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้ท่านเป็นคนกล้าแสดงออก ฉลาด ทันโลก ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คุณสมบัติและความสามารถที่ดีเหล่านี้จะเป็นสิ่งเอื้ออำนวยโอกาสให้น้องๆได้ประสบความสำเร็จ มีอาชีพทางการงานและอนาคตที่ดี เป็นความภูมิใจของครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ การศึกษาในต่างประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา ไม่มีทางไหนที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการที่จะเรียนรู้ภาษาที่กำลังเรียนรู้อยู่โดยการไปอยู่ในวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ซึ่งท่านจะได้อยู่ล้อมรอบด้วยภาษาในชีวิตประจำวันรวมทั้งจะเห็นและได้ยินมันในบริบททางวัฒนธรรมที่เหมาะสม วิธีการเรียนรู้ภาษานี้เป็นวิธีที่พัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งการศึกษาในต่างประเทศทำให้มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดพักการศึกษาน่าจะมีเวลาพอที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะออกสำรวจสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมใกล้และไกล เนื่องจากการศึกษาในต่างประเทศอาจจะต้องอยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน หรืออาจจะอยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เที่ยวกันไปเลย ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในต่างแดนจะบีบบังคับให้คุณต้องลงมือทำทุกอย่างเอง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณส่วนตัว จับจ่ายซื้อของ ทำอาหารหรือทำความสะอาด นอกจากนี้ อิสระเสรีภาพที่คุณได้รับยามอยู่ไกลหูไกลตาผู้ปกครองก็จะฝึกให้คุณรู้จักรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพราะนักเรียนหลายคนอาจเพลิดเพลินไปกับการเข้าสังคมและแสงสีของอิสรภาพจนลืมไปว่าจุดประสงค์หลักของการเดินทางมาต่างประเทศครั้งนี้คือความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประสบการณ์และช่วงเวลายากลำบากระหว่างที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนจะหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคุณไปอีกนานหลังจากชีวิตนักเรียนสิ้นสุดลงแล้ว

Read more

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครนศ.ปี59

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้แจงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการสมัคร 6 วิธีตามรูป infographic ด้านบน 1. โควต้าโรงเรียนสามารถสมัครได้ที่ครูแนะแนวโรงเรียนน้องๆตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2558 โดยน้องม.6 ที่สามารถยื่นสมัครได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปไม่จำกัดแผนการเรียน(เกรด 4 เทอมของม.4 และม.5 หรือ เกรด 5 เทอมของม.4 จนถึงม.6 เทอม 1) สำหรับน้องที่เรียนสายอาชีพต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป 2. การสอบตรงและชิงทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาที่ว่านี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดหลังเรียนจบ 4 ปีการศึกษา มีตั้งแต่ทุนการศึกษาเต็มจำนวนค่าหน่วยกิต พร้อมเงินสนับสนุนค่าครองชีพอีกจำนวน ไปจนถึงลดค่าหน่วยกิตตลอด 4 ปีการศึกษาครึ่งหนึ่ง (ข้อมูลทุนการศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2601–5) 3. เข้าระบบ addmision ตรงโดยใช้คะแนน GAT PAT O-Net และ GPAX เพื่อคัดเลือกนักศึกษา สามารถสมัครโดยตรงที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา […]

Read more